*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số:3466/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày04tháng10năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC TRUNG TÂM CÁCH LY TẬP TRUNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số71/2002/NĐ-CPngày 23 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm;

Căn cứ Nghị định số 129/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ giao chỉ tiêu huy động ngành Y tếkhi có chiến tranh và tình trạng khẩn cấp;

Căn cứ Quyết định số447/QĐ-TTgngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Theo đề nghị của Bộ Tư lệnh Thành phố tại Tờ trình số 1922/TTr-BTL ngày 06 tháng 7 năm 2021 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3773/TTr-SNV ngày 30 tháng 8 năm 2021.

Đang xem: Quy định về cách ly tập trung

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế hoạt động tại các Trung tâm cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các Quận 7, 8, 11, 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Giám đốc các Trung tâm cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: – Như Điều 3; – Thường trực Thành ủy; – Thường trực HĐND Thành phố; – TTUB: CT, các PCT; – Bộ Tư lệnh Thành phố; – SởY tế; Sở Nội vụ; – Các sở, ban ngành Thành phố; – UBND thành phố Thủ Đức; – UBND các quận, huyện; – Các Trung tâm cách ly tập trung; – VPUB: các PCVP; – Các Phòng Chuyên viên; – Lưu: VT, (VX/Đn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Dương Anh Đức

QUY CHẾ

VỀ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC TRUNG TÂM CÁCH LY TẬP TRUNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19(Ban hành kèm theo Quyết định số3466/QĐ-UBND ngày04tháng10năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí

Trung tâm cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 là đơn vị hoạt động kiêm nhiệm do Bộ Tư lệnh Thành phố quản lý (gọi tắt là Trung tâm cách ly tập trung) và được thành lập theo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trung tâm cách ly tập trung không có tài khoản riêng, được sử dụng con dấu tại cơ quan, đơn vị nơi mình công tác trong hoạt động chuyên môn của Trung tâm cách ly tập trung theo quy định pháp luật.

Trụ sở làm việc của Trung tâm cách ly tập trung theo Quyết định thành lập, tổ chức lại của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trung tâm cách ly tập trung chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, chỉ huy về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế, Công an Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thú Đức và các quận, huyện có liên quan, Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm cách ly tập trung.

ChươngII

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trung tâm cách ly tập trung có chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận, khám sàng lọc, theo dõi, tư vấn những người được cách ly tập trung theo quy định tại Nghị định số101/2010/NĐ-CPngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.

2. Thời gian cách ly tập trung

Thực hiện theo Công điện số597/CĐ-BCĐngày 05 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số600/CĐ-BCĐngày 05 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của từng đơn vị

1. Bộ Tư lệnh Thành phố

a) Là đơn vị chủ trì phối hợp với lực lượng y tế, các Trung tâm cách ly tập trung và các lực lượng có liên quan tổ chức thiết lập và duy trì hoạt động của Trung tâm cách ly tập trung bảo đảm an toàn về mọi mặt; chỉ đạo các lực lượng thuộc quyền xây dựng đầy đủ Quy chế, Kế hoạch, Quy định trong từng Trung tâm cách ly tập trung.

b) Huy động cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền tham gia phục vụ tại các Trung tâm cách ly tập trung theo đề nghị của Sở Y tế.

c) Phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức, các quận – huyện có liên quan, Công an phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An – tỉnh Bình Dương và lực lượng chức năng có liên quan bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong Trung tâm cách ly tập trung và xung quanh khu vực canh phòng; kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra vào tại Trung tâm cách ly tập trung.

d) Lực lượng tham gia tại Trung tâm cách ly tập trung chịu sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế.

đ) Đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Y tế các biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động.

e) Chỉ đạo lực lượng tham gia tại Trung tâm cách ly tập trung xử lý, vận chuyển rác thải từ các phòng cách ly xuống khu vực tập trung rác thải. Hiệp đồng với Công ty Dịch vụ công ích thành phố Thủ Đức, các quận – huyện có liên quan về thời gian, phương pháp thu gom rác thải tại Trung tâm cách ly tập trung.

g) Tiếp nhận, tổng hợp, quản lý và phân bố các nguồn viện trợ, cho, tặng,… Tổ chức lưu nghiệm thức ăn hàng ngày trong khu cách ly.

h) Bảo đảmăn uống và các vật dụng cá nhân, dịch vụ tiện ích tối thiểu cho những người được cách ly y tế tùy theo điều kiện và khả năng của cơ sở.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

2. Công an Thành phố

a) Chỉ đạo Công an thành phố Thủ Đức, Công an các quận – huyện có liên quan phối hợp Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an thành phố Dĩ An – tỉnh Bình Dương và lực lượng chức năng có liên quan bảo đảm an ninh trật tự khu vực xung quanh Trung tâm cách ly tập trung.

b) Phối hợp Bộ Tư lệnh Thành phố kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra vào tại Trung tâm cách ly tập trung và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

3. Sở Y tế

a) Thực hiện chức năng tiếp nhận, khám, sàng lọc, theo dõi, tư vấn những người được cách ly tập trung theo quy định tại Nghị định số101/2010/NĐ-CPngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ.

b) Chủ trì bố trí trang thiết bị, vật tư, hóa chất, phương tiện để thiết lập Trung tâm cách ly tập trung theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

c) Huy động lực lượng cán bộ, nhân viên chuyên môn y tế, nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần phù hợp với quy mô của Trung tâm cách ly tập trung.

d) Tổ chức bảo đảm đồ bảo hộ và các vật chất bảo đảm y tế cho lực lượng quân sự làm nhiệm vụ tại Trung tâm cách ly tập trung.

đ) Chịu trách nhiệm hướng dẫn, giải thích cho người được cách ly và thân nhân về mục đích và lý do thiết lập cơ sở cách ly tập trung để người được cách ly và thân nhân hiểu và hợp tác thực hiện.

e) Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho lực lượng làm nhiệm vụ và người được cách ly theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thông tin kịp thời và động viên người được cách ly, thân nhân của họ hiểu và hợp tác, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình cách ly; thông tin kịp thời và giải quyết các yêu cầu của người được cách ly và thân nhân người được cách ly, tránh tâm lý hoang mang bất hợp tác.

g) Định kỳ tiến hành kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho lực lượng làm nhiệm vụ tại Trung tâm cách ly tập trung.

h) Tổng hợp báo cáo hàng ngày số lượng người cách ly hiện đang quản lý tại Trung tâm cách ly tập trung và các trường hợp mắc bệnh, diễn biến ca bệnh (nếu có).

Xem thêm:

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố; sự điều hành của Bộ Tư lệnh Thành phố.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, điều phối đối với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo quy định, đảm bảo việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại Trung tâm cách ly tập trung.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố; sự điều hành của Bộ Tư lệnh Thành phố.

5. Sở Thông tin và Truyền Thông

a) Chỉ đạo cơ quan cấp dưới thuộc quyền chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong các Trung tâm cách ly tập trung và điều trị tổ chức thông tin, tuyên tuyền nội dung các quy định; các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố; sự điều hành của Bộ Tư lệnh Thành phố.

6. Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố

a) Hướng dẫn các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong các Trung tâm cách ly tập trung.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền Thông triển khai các hoạt động tuyên truyền thông tin, phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm trong các Trung tâm cách ly tập trung.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố; sự điều hành của Bộ Tư lệnh Thành phố.

7. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các Quận 7, 8, 11, 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ theo ngành dọc cấp trên giao trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

b) Quan tâm chăm lo điều kiện vật chất, tinh thần, các chế độ, chính sách đối với các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trong các Trung tâm cách ly tập trung.

c) Kịp thời tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố nhũng khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện.

8. Các Trung tâm cách ly tập trung theo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

a) Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm cách ly tập trung trình Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố xem xét, phê duyệt; ban hành hệ thống các văn bản có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

b) Bàn giao khu vực, cơ sở vật chất để Bộ Tư lệnh Thành phố và Sở Y tế tiến hành thiết lập Trung tâm cách ly tập trung.

c) Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong Trung tâm cách ly tập trung.

d) Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan bố trí nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, phương tiện vận chuyển theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tếvà chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thành phố.

đ) Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố và các phòng chức năng thuộc Sở Y tế tổ chức huy động lực lượng cán bộ, nhân viên chuyên môn y tế từ các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành chính đểbố trí nhân lực phù hợp với quy mô của các Trung tâm cách ly tập trung.

e) Bảo đảm vận hành hệ thống thang máy, điện, nước; đảm bảo hệ thống camera quan sát và wifi phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người cách ly và các lực lượng trong Trung tâm cách ly tập trung.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 4.Lãnh đạo Trung tâm cách ly tập trung

1. Tại các Trung tâm cách ly tập trung có Giám đốc và các Phó Giám đốc (theo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố).

2. Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm cách ly tập trung, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Y tế và trước pháp luật trong việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc khác khi được phân công hoặc ủy quyền.

3. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động tại các Trung tâm cách ly tập trung.

4. Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm cách ly tập trung được thực hiện theo quy định pháp luật; việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm cách ly tập trung thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 5.Bộ máy tổ chức tại Trung tâm cách ly tập trung

1. Các phòng chức năng, các khu cách ly y tế được thực hiện theo quy định tại Nghị định số101/2010/NĐ-CPngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch, bao gồm các bộ phận như sau:

a) Phòng Điều hành;

b) Phòng Khám sàng lọc;

c) Khu Cách ly y tế.

Khi cần thiết theo yêu cầu công tác, Giám đốc Trung tâm cách ly tập trung báo cáo Bộ Tư lệnh Thành phố xem xét quyết định (trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Y tế) thành lập, sáp nhập hoặc điều chỉnh các phòng, các khu cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Bộ Tư lệnh Thành phố xem xét, quyết định nhân sự giữ chức vụ Trưởng phòng, Trưởng Khu cách ly y tế; Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Khu cách ly y tế trực thuộc Trung tâm cách ly tập trung (trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Y tế).

Điều 6.Số lượng người làm việc tại Trung tâm cách ly tập trung được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của các tổ chức theo quy định tại Điều 5 Quy chế này và được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

Điều 7.Kinh phí hoạt động của Trung tâm cách ly tập trung sử dụng từ nguồn ngân sách của Thành phố và các nguồn khác theo quy định pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8.Căn cứ vào nội dung Quy chế này, Giám đốc các Trung tâm cách ly tập trung có trách nhiệm cụ thể hóa thành các quy định, chương trình công tác, các hoạt động thuộc phạm vi, thẩm quyền của đơn vị, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Xem thêm:

Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần thiết, Giám đốc các Trung tâm cách ly tập trung đề xuất, kiến nghị xem xét, quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế này cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Thành phố và quy định của pháp luật hiện hành./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *