QUY ĐỊNH VỀ CÁCH LY TẬP TRUNG

*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số:3466/QĐ-UBND

Thành phố hồ Chí Minh, ngày04tháng10năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC TRUNG TÂM CÁCH LY TẬP TRUNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ biện pháp Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; chính sách sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của nguyên lý Tổ chức cơ quan chính phủ và cơ chế Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 mon 11 năm 2019;

Căn cứ lao lý Phòng, chống bệnh truyền lan truyền ngày 21 mon 11 năm 2007;

Căn cứ cơ chế Trưng mua, trưng dụng gia sản ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ phương pháp Khám bệnh, chữa căn bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số71/2002/NĐ-CPngày 23 mon 7 năm 2002 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể thi hành một vài điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong ngôi trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh lây lan nguy hiểm;

Căn cứ Nghị định số 129/2014/NĐ-CP ngày 31 mon 12 năm năm trước của cơ quan chính phủ giao chỉ tiêu kêu gọi ngành Y tếkhi có cuộc chiến tranh và triệu chứng khẩn cấp;

Căn cứ đưa ra quyết định số447/QĐ-TTgngày 01 tháng tư năm 2020 của Thủ tướng chính phủ về việc chào làng dịch COVID-19;

Theo ý kiến đề xuất của bộ Tư lệnh tp tại Tờ trình số 1922/TTr-BTL ngày thứ 6 tháng 7 năm 2021 cùng của Sở Nội vụ trên Tờ trình số 3773/TTr-SNV ngày 30 mon 8 năm 2021.

Bạn đang xem: Quy định về cách ly tập trung

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo đưa ra quyết định này là Quy chế chuyển động tại những Trung tâm bí quyết ly tập trung phòng, kháng dịch COVID-19.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Điều 3.Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, người có quyền lực cao Sở Nội vụ, tư lệnh bộ Tư lệnh Thành phố, người có quyền lực cao Công an Thành phố, chủ tịch Sở Y tế, chủ tịch Sở thông tin và Truyền thông, chủ tịch Sở Tài nguyên với Môi trường, trưởng ban Ban quản lí lý an toàn thực phẩm Thành phố, quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các Quận 7, 8, 11, 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi, công ty Bè, Giám đốc các Trung tâm giải pháp ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phụ trách thi hành quyết định này./.

địa điểm nhận: - Như Điều 3; - thường trực Thành ủy; - sở tại HĐND Thành phố; - TTUB: CT, những PCT; - cỗ Tư lệnh Thành phố; - SởY tế; Sở Nội vụ; - những sở, cơ sở Thành phố; - ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; - UBND những quận, huyện; - các Trung tâm phương pháp ly tập trung; - VPUB: những PCVP; - những Phòng chăm viên; - Lưu: VT, (VX/Đn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Dương Anh Đức

QUY CHẾ

VỀ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC TRUNG TÂM CÁCH LY TẬP TRUNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19(Ban hành kèm theo quyết định số3466/QĐ-UBND ngày04tháng10năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí

Trung tâm cách ly triệu tập phòng, chống dịch COVID-19 là solo vị hoạt động kiêm nhiệm do bộ Tư lệnh Thành phố thống trị (gọi tắt là Trung tâm cách ly tập trung) cùng được thành lập và hoạt động theo ra quyết định của Ủy ban dân chúng Thành phố.

Trung tâm bí quyết ly tập trung không có tài năng khoản riêng, được thực hiện con dấu tại cơ quan, đơn vị chức năng nơi mình công tác trong vận động chuyên môn của Trung tâm giải pháp ly tập trung theo cơ chế pháp luật.

Trụ sở thao tác của Trung tâm giải pháp ly triệu tập theo ra quyết định thành lập, tổ chức lại của Ủy ban quần chúng. # Thành phố.

Trung tâm phương pháp ly triệu tập chịu sự chỉ đạo, quản lí lý, quản lý và điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban lãnh đạo phòng, kháng dịch COVID-19 Thành phố, bộ Tư lệnh Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, chỉ huy về trình độ nghiệp vụ của Sở Y tế, Công an Thành phố, Sở Tài nguyên với Môi trường, Sở tin tức và Truyền thông, Ban quản lý an ninh thực phẩm Thành phố, Ủy ban nhân dân tp Thú Đức và những quận, huyện có liên quan, chủ tịch và những Phó người có quyền lực cao Trung tâm phương pháp ly tập trung.

ChươngII

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trung tâm giải pháp ly triệu tập có chức năng, trách nhiệm tiếp nhận, khám sàng lọc, theo dõi, hỗ trợ tư vấn những bạn được phương pháp ly tập trung theo giải pháp tại Nghị định số101/2010/NĐ-CPngày 30 mon 9 năm 2010 của chính phủ quy định cụ thể thi hành một số trong những điều của hiện tượng Phòng, chống bệnh dịch truyền truyền nhiễm về áp dụng biện pháp bí quyết ly y tế, cưỡng chế bí quyết ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.

2. Thời gian cách ly tập trung

Thực hiện theo Công năng lượng điện số597/CĐ-BCĐngày 05 mon 5 năm 2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, kháng dịch COVID-19 về việc triển khai nghiêm những quy định về kiểu cách ly tập trung và cai quản sau ngừng cách ly triệu tập phòng, phòng dịch COVID-19; Công năng lượng điện số600/CĐ-BCĐngày 05 mon 5 năm 2021 của Ban chỉ huy Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian làm chủ sau khi hoàn thành cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, phòng dịch COVID-19 và các văn bản hướng dẫn của cấp gồm thẩm quyền.

Điều 3. Chức năng, trọng trách và quyền hạn cụ thể của từng 1-1 vị

1. Cỗ Tư lệnh Thành phố

a) Là đơn vị chủ trì phối hợp với lực lượng y tế, các Trung tâm cách ly tập trung và những lực lượng có tương quan tổ chức tùy chỉnh thiết lập và bảo trì hoạt hễ của Trung tâm cách ly triệu tập bảo đảm an ninh về các mặt; lãnh đạo các lực lượng nằm trong quyền xây dựng vừa đủ Quy chế, Kế hoạch, chính sách trong từng Trung tâm biện pháp ly tập trung.

b) kêu gọi cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền tham gia ship hàng tại những Trung tâm phương pháp ly tập trung theo ý kiến đề xuất của Sở Y tế.

c) Phối phù hợp với Công an thành phố Thủ Đức, những quận - huyện bao gồm liên quan, Công an phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An - tỉnh tỉnh bình dương và lực lượng chức năng có tương quan bảo đảm an ninh trật tự, bình an trong Trung tâm biện pháp ly triệu tập và xung quanh khu vực canh phòng; kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động ra vào trên Trung tâm cách ly tập trung.

d) Lực lượng gia nhập tại Trung tâm bí quyết ly tập trung chịu sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban chỉ đạo phòng, kháng dịch COVID-19 Thành phố, cỗ Tư lệnh Thành phố, sự lãnh đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế.

đ) Đề xuất với Ủy ban dân chúng Thành phố, Sở Y tế các biện pháp lãnh đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động.

e) chỉ đạo lực lượng thâm nhập tại Trung tâm giải pháp ly tập trung xử lý, đi lại rác thải từ các phòng bí quyết ly xuống khoanh vùng tập trung rác rến thải. Giao kèo với doanh nghiệp Dịch vụ công ích tp Thủ Đức, những quận - thị xã có tương quan về thời gian, cách thức thu gom rác rến thải trên Trung tâm giải pháp ly tập trung.

g) Tiếp nhận, tổng hợp, cai quản và phân bố những nguồn viện trợ, cho, tặng,... Tổ chức lưu nghiệm thức ăn từng ngày trong khu bí quyết ly.

h) Bảo đảmăn uống và các vật dụng cá nhân, thương mại dịch vụ tiện ích về tối thiểu cho tất cả những người được cách ly y tế phụ thuộc vào điều kiện và tài năng của cơ sở.

i) triển khai các trách nhiệm khác theo cắt cử của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

2. Công an Thành phố

a) lãnh đạo Công an tp Thủ Đức, Công an các quận - huyện tất cả liên quan phối kết hợp Bộ tứ lệnh Thành phố, Công an thành phố Dĩ An - tỉnh bình dương và lực lượng chức năng có tương quan bảo đảm bình yên trật tự khu vực xung quanh Trung tâm cách ly tập trung.

b) phối kết hợp Bộ bốn lệnh tp kiểm soát nghiêm ngặt hoạt đụng ra vào trên Trung tâm biện pháp ly tập trung và thực hiện các trọng trách khác theo phân công của Ủy ban quần chúng Thành phố, Ban chỉ huy phòng, kháng dịch COVID-19 Thành phố.

3. Sở Y tế

a) Thực hiện công dụng tiếp nhận, khám, sàng lọc, theo dõi, support những người được cách ly tập trung theo mức sử dụng tại Nghị định số101/2010/NĐ-CPngày 30 mon 9 năm 2010 của chính phủ.

b) chủ trì sắp xếp trang thiết bị, đồ dùng tư, hóa chất, phương tiện để cấu hình thiết lập Trung tâm biện pháp ly tập trung theo đúng phía dẫn của bộ Y tế và chỉ huy của Ủy ban quần chúng Thành phố, Ban chỉ đạo phòng, phòng dịch COVID-19 Thành phố.

c) kêu gọi lực lượng cán bộ, nhân viên trình độ chuyên môn y tế, nhân viên cung ứng làm công tác làm việc hậu cần tương xứng với bài bản của Trung tâm giải pháp ly tập trung.

d) Tổ chức bảo đảm an toàn đồ bảo hộ và các vật chất đảm bảo y tế mang lại lực lượng quân sự làm trách nhiệm tại Trung tâm giải pháp ly tập trung.

đ) chịu trách nhiệm hướng dẫn, giải thích cho người được giải pháp ly cùng thân nhân về mục tiêu và lý do thiết lập cấu hình cơ sở bí quyết ly triệu tập để tín đồ được biện pháp ly với thân nhân hiểu và hợp tác thực hiện.

e) hướng dẫn những biện pháp phòng, kháng dịch COVID-19 đến lực lượng làm trọng trách và tín đồ được cách ly theo lời khuyên của bộ Y tế. Tin tức kịp thời và hễ viên fan được phương pháp ly, thân nhân của họ hiểu với hợp tác, nghiêm túc thực hiện nay đúng quy trình cách ly; thông tin kịp thời và xử lý các yêu mong của fan được bí quyết ly với thân nhân tín đồ được biện pháp ly, tránh tư tưởng hoang mang bất phù hợp tác.

g) Định kỳ thực hiện kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho lực lượng làm trách nhiệm tại Trung tâm bí quyết ly tập trung.

h) Tổng hợp report hàng ngày con số người biện pháp ly hiện đang cai quản tại Trung tâm bí quyết ly tập trung và các trường hòa hợp mắc bệnh, tình tiết ca dịch (nếu có).

Xem thêm: Trưởng Thành Hơn Với Những Câu Nói Thâm Sâu

i) triển khai các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban quần chúng. # Thành phố, Ban chỉ đạo phòng, phòng dịch COVID-19 Thành phố; sự điều hành quản lý của cỗ Tư lệnh Thành phố.

4. Sở Tài nguyên với Môi trường

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, điều phối so với các đơn vị có chức năng thu gom, đi lại và xử lý rác thải theo quy định, bảo đảm việc thu gom, di chuyển và xử trí rác thải tại Trung tâm bí quyết ly tập trung.

b) tiến hành các trọng trách khác theo cắt cử của Ủy ban dân chúng Thành phố, Ban lãnh đạo phòng, kháng dịch COVID-19 Thành phố; sự điều hành của cỗ Tư lệnh Thành phố.

5. Sở thông tin và Truyền Thông

a) lãnh đạo cơ quan cấp cho dưới ở trong quyền công ty trì phối phù hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong các Trung tâm cách ly triệu tập và điều trị tổ chức triển khai thông tin, tuyên tuyền nội dung các quy định; các biện pháp phòng, kháng dịch COVID-19

b) thực hiện các trách nhiệm khác theo phân công của Ủy ban dân chúng Thành phố, Ban chỉ huy phòng, phòng dịch COVID-19 Thành phố; sự điều hành quản lý của cỗ Tư lệnh Thành phố.

6. Ban quản lý bình an thực phẩm Thành phố

a) trả lời các vận động phòng ngừa, ngăn chặn và tương khắc phục các sự cầm cố về bình an thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong những Trung tâm giải pháp ly tập trung.

b) Phối phù hợp với Sở thông tin và truyền thông triển khai các hoạt động tuyên media tin, phổ biến các lý lẽ về bình an thực phẩm trong các Trung tâm cách ly tập trung.

c) triển khai các nhiệm vụ khác theo cắt cử của Ủy ban dân chúng Thành phố, Ban chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố; sự điều hành của bộ Tư lệnh Thành phố.

7. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và những Quận 7, 8, 11, 12, thị trấn Hóc Môn, Củ Chi, đơn vị Bè

a) lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền thực hiện các yêu thương cầu, nhiệm vụ theo ngành dọc cung cấp trên giao trong công tác phòng, kháng dịch COVID-19.

b) quan liêu tâm quan tâm điều kiện trang bị chất, tinh thần, những chế độ, chính sách đối với các lực lượng đang tiến hành nhiệm vụ trong các Trung tâm bí quyết ly tập trung.

c) kịp lúc tham mưu khuyến nghị Ủy ban quần chúng. # Thành phố, Ban chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố nhũng cực nhọc khăn, bất cập trong quy trình tổ chức thực hiện.

8. Các Trung tâm cách ly triệu tập theo đưa ra quyết định của Ủy ban quần chúng Thành phố

a) xây dựng Quy chế tổ chức và buổi giao lưu của Trung tâm phương pháp ly tập trung trình tứ lệnh cỗ Tư lệnh tp xem xét, phê duyệt; ban hành hệ thống những văn bản có liên quan trong quy trình thực hiện nhiệm vụ.

b) chuyển giao khu vực, đại lý vật hóa học để bộ Tư lệnh tp và Sở Y tế tiến hành tùy chỉnh thiết lập Trung tâm cách ly tập trung.

c) phối hợp bảo đảm bình yên trật tự, an toàn trong Trung tâm biện pháp ly tập trung.

d) làm cho đầu mọt phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan bố trí nhân lực, trang thiết bị, vật dụng tư, hóa chất, phương tiện đi lại vận chuyển theo như đúng hướng dẫn của cục Y tếvà lãnh đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố, Sở Y tế, cỗ Tư lệnh Thành phố.

đ) Phối phù hợp với Bộ tư lệnh thành phố và những phòng tác dụng thuộc Sở Y tế tổ chức huy rượu cồn lực lượng cán bộ, nhân viên chuyên môn y tế từ những đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa phận và các nhân viên cung ứng làm công tác hậu cần, hành chính đểbố trí nhân lực cân xứng với quy mô của các Trung tâm biện pháp ly tập trung.

e) đảm bảo vận hành hệ thống thang máy, điện, nước; đảm bảo an toàn hệ thống camera quan gần cạnh và wifi giao hàng nhu ước thiết yếu cho người cách ly và những lực lượng vào Trung tâm cách ly tập trung.

g) tiến hành các trọng trách khác theo cắt cử của Ủy ban quần chúng. # Thành phố, Ban chỉ huy phòng, phòng dịch COVID-19 Thành phố, cỗ Tư lệnh Thành phố.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 4.Lãnh đạo Trung tâm phương pháp ly tập trung

1. Tại các Trung tâm biện pháp ly tập trung có chủ tịch và những Phó người đứng đầu (theo ra quyết định của Ủy ban dân chúng Thành phố).

2. Người đứng đầu là tín đồ đứng đầu Trung tâm phương pháp ly tập trung, chịu trách nhiệm trước Ủy ban quần chúng. # Thành phố, Ban chỉ huy phòng, kháng dịch COVID-19 Thành phố, bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Y tế với trước lao lý trong việc triển khai theo chức năng, nhiệm vụ và các quá trình khác khi được phân công hoặc ủy quyền.

3. Phó tổng giám đốc là fan giúp Giám đốc lãnh đạo một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước người đứng đầu và trước quy định về trách nhiệm được phân công. Khi chủ tịch vắng mặt, một phó giám đốc được giám đốc ủy nhiệm quản lý các vận động tại những Trung tâm phương pháp ly tập trung.

4. Việc bổ nhiệm Giám đốc và phó giám đốc Trung tâm bí quyết ly tập trung được triển khai theo nguyên lý pháp luật; câu hỏi miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, mang lại từ chức, về hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc và phó giám đốc Trung tâm cách ly tập trung thực hiện theo nguyên lý của pháp luật.

Điều 5.Bộ máy tổ chức tại Trung tâm phương pháp ly tập trung

1. Các phòng chức năng, các khu phương pháp ly y tế được thực hiện theo phép tắc tại Nghị định số101/2010/NĐ-CPngày 30 tháng 9 năm 2010 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết thi hành một số điều của nguyên tắc Phòng, chống bệnh truyền lây truyền về áp dụng những biện pháp phương pháp ly y tế, chống chế biện pháp ly y tế và chống dịch tính chất trong thời gian có dịch, bao gồm các phần tử như sau:

a) chống Điều hành;

b) phòng khám sàng lọc;

c) Khu cách ly y tế.

Khi quan trọng theo yêu mong công tác, chủ tịch Trung tâm giải pháp ly tập trung report Bộ bốn lệnh thành phố xem xét ra quyết định (trên cơ sở đề xuất của người có quyền lực cao Sở Y tế) thành lập, sáp nhập hoặc điều chỉnh những phòng, những khu cho cân xứng với thực trạng thực tế.

2. Bộ Tư lệnh tp xem xét, ra quyết định nhân sự giữ chức vụ Trưởng phòng, Trưởng Khu bí quyết ly y tế; Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Khu bí quyết ly y tế trực nằm trong Trung tâm cách ly triệu tập (trên cơ sở ý kiến đề xuất của chủ tịch Sở Y tế).

Điều 6.Số lượng người thao tác tại Trung tâm biện pháp ly triệu tập được khẳng định trên các đại lý vị trí việc tuân theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của các tổ chức triển khai theo hiện tượng tại Điều 5 quy chế này với được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

Điều 7.Kinh phí hoạt động vui chơi của Trung tâm biện pháp ly triệu tập sử dụng từ nguồn chi phí của thành phố và các nguồn khác theo lý lẽ pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8.Căn cứ vào nội dung quy chế này, Giám đốc những Trung tâm biện pháp ly triệu tập có trách nhiệm ví dụ hóa thành những quy định, chương trình công tác, các hoạt động thuộc phạm vi, thẩm quyền của 1-1 vị, tương xứng với các quy định của quy định hiện hành.

Trong quy trình thực hiện, nếu xét thấy đề nghị thiết, Giám đốc những Trung tâm cách ly tập trung đề xuất, ý kiến đề nghị xem xét, ra quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cập nhật quy chế này cho cân xứng với yêu thương cầu thực tiễn của thành phố và hiện tượng của điều khoản hiện hành./.