Tham luận về công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống

Những năm qua, cấp ủy đảng các cấp đã chủ động triển khai tương đối toàn diện, có kết quả các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; khắc phục một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao ý chí vượt qua mọi khó khăn thách thức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là: đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đã từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực công tác và phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; có tinh thần đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Bạn đang xem: Tham luận về công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống

*

Thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh uỷ và cấp ủy các cấp một cách nghiêm túc; cán bộ, đảng viên nhận thức sâu hơn các quan điểm, chủ trương nghị quyết của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội. Đẩy mạnh công tác công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, đã có tác động trực tiếp đến nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được những chuyển biến quan trọng về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Các cấp uỷ đã chú trọng đổi mới sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ; đã coi trọng việc phát huy vai trò của đảng bộ, chi bộ trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên; quan tâm kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Quy định những điều đảng viên không được làm; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên vi phạm. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng vừa qua cũng như thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã mang lại kết quả quan trọng, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh đối với cán bộ, đảng viên.

Chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điển sai trái, thù địch, tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân’ quan tâm lãnh đạo định hướng dư luân xã hội, tập trung lãnh đạo, chủ động giải quyết kịp thời các vấn đề, vụ việc phức tạp nảy sinh.

Đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng của các cấp uỷ, cán bộ làm công tác giảng dạy lý luận chính trị; mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên cộng tác viên dư luận xã hội các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; năng lực công tác có bước chuyển biến đáng kể, từng bước đáp ứng việc thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, đó là:

Trước tác động tiêu cực của tình hình thế giới, của mặt trái kinh tế thị trường và những hạn chế của nền kinh tế - xã hội đất nước, của tỉnh đã tác động đến một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân và nảy sinh những biểu hiện băn khoăn, lo lắng, quan điểm lập trường không vững vàng, có tâm trạng hoài nghi, ảnh hưởng tới tính đồng thuận của xã hội. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chậm đổi mới tư duy vẫn còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ và đảng viên ở một số địa bàn, đơn vị, tư duy mới trong sản xuất, phát triển kinh tế còn hạn chế,...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Trị Da Mặt Bị Dị Ứng Mỹ Phẩm Nên Làm Gì? Phòng Ngừa Thế Nào?

Một số cấp uỷ cơ sở chưa thật sự coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ; chưa làm tốt việc học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng; phương pháp học tập, quán triệt còn chậm đổi mới, có mặt hiệu quả chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên chưa tích cực, chịu khó học tập rèn luyện, chấp hành không nghiêm việc học tập lý luận chính trị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên có mặt chưa tích cực, tính chiến đấu chưa cao. Một bộ phận cán bộ tham mưu công tác chính trị, tư tưởng, cán bộ làm công tác giảng dạy lý luận chính trị năng lực trình độ có mặt còn hạn chế.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa toàn diện; kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành kỷ luật của Đảng có mặt chậm đổi mới. Các biện pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên có lúc còn thiếu kịp thời, chưa kiên quyết.

Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và dự báo tình hình có thời điểm, có mặt còn chậm, thiếu nhạy bén, thiếu chiều sâu, nên việc chỉ đạo, xử lý đạt hiệu quả chưa cao.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như sau

Một là, Cần tiếp tục nhận thức sâu sắc rằng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ và của toàn bộ hệ thống chính trị và của mỗi một cán bộ, đảng viên. Các cấp uỷ đảng, trước hết là đồng chí bí thư và thủ trưởng các cơ quan phải tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác tư tưởng. Mọi việc thành công hay không thành công trước hết phải bắt nguồn từ nhận thức tư tưởng, tư tưởng có thấm nhuần và thống nhất thì mới hành động đúng. Chính vì vậy, nếu làm tốt công tác tư tưởng, tích cực nắm bắt, giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề bức xúc về tư tưởng, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị sẽ là yếu tố quyết định nhằm tạo nền tảng tư tưởng vững chắc trong toàn Đảng bộ

Hai là, Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt chẽ với phát triển văn hoá và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội trong bối cảnh đất nước và tỉnh nhà đang phải đối phó với những khó khăn, thách thức như hiện nay. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đóng vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội; làm chuyển biến nhận thức và tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên. Khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng bộ và nhân dân. Trong tuyên truyền phải có những bài viết tốt, nêu gương nhữngngười tốt, việc tốt, nhưng đặc biệt quan trọng là phải phê phán được những việc làm sai phạm, những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân và doanh nghiệp; phê phán những tư tưởng lệch lạc, những thông tin sai sự thật. Đề cao vai trò và trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng, bảo đảm thông tin khách quan, trung thực, đúng định hướng. Đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đa dạng hoá hình thức giáo dục lý luận chính trị trong Đảng và trong xã hội. Tập trung tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sắp tới và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tạo chuyển biến tích cực trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Ba là, Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; phát huy vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong hệ thống chính trị, trong trường học và trong nhân dân. Chi bộ, tổ chức cơ sở đảng phải tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò giám sát, góp ý kiến nhận xét của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhân dân về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Bốn là, Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung học tập vào sinh hoạt đảng bộ, chi bộ một cách thường xuyên. Nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng; xây dựng phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu nhân dân; tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, tạo sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Năm là, Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tăng cường kiểm tra, giám sát Quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện nghiêm túc quy định về nêu gương và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, thực hiện tốt nhóm giải pháp về công tác chính trị tư tưởng; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về chính trị tư tưởng, vô trách nhiệm, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, lối sống. Chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phòng, chống có hiệu quả cuộc đấu tranh “ Diễn biến hòa bình”, làm thất bại âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh, phê phán các quan điểm lệch lạc, sai trái trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; ngăn chặn có hiệu quả việc lợi dụng để chống phá đảng, nhà nước. Xây dựng bộ máy tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị các huyện, thành phố. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giảng viên kiêm chức; xây dựng đội ngũ giáo viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ ngang tầm nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thồng ngành Tuyên giáo của Đảng, xin trân trọng cám ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy, sự phối hợp có hiệu quả các các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, của các ngành các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo các cấp. Xin được gửi tới đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công!